Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS- EN FACTUURVOORWAARDEN 1. De verkoopprijs is betaalbaar in onze handen, te Kuurne netto en zonder korting, tenzij ander beding. 2. Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst (factuur) vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement Kortrijk. 3. De klachten omtrent de levering der goederen en de geleverde prestatie dienen binnen de acht dagen schriftelijk op ons adres te geschieden. 4. Bij gebreke of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de factuurschuld verhoogd met een rente van 12%per jaar vanaf de vervaldag. 5. Bij gebreke of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, wordt zonder ingebrekestelling, ten titel van conventioneel verhogingsbeding, het schuldsaldo verhoogd met 12% met een minimum van 124,- euro en een maximum van 1.860,- euro zelfs bij toekenning van termijn van respijt. 6. Ingeval van verbreking van de overeenkomst zal de verbrekende partij aan de andere partij een schadevergoeding van 20% verschuldigd zijn.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×